Staj Bilgisi


Amaç

Endüstri Mühendisliği lisans öğrencileri çeşitli imalat (otomotiv, elektronik, beyaz eşya ve yan sanayi vb.) ve hizmet (bankacılık, sigortacılık, hastane ve yatırım kurumları vb.) işletmelerinde bilgi ve deneyimlerini arttırmak üzere Üretim Stajı ve Yönetim Stajı olmak üzere iki zorunlu stajı yapmakla yükümlüdürler.

Staj Türleri ve Süreleri

Öğrenciler öncelikle dördüncü yarıyıl sonunda 20 işgünü (4 hafta) Üretim Stajını yapmakla yükümlüdürler. Üretim stajı imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yapılmalıdır. Üretim stajını tamamlayan öğrenciler, daha sonra altıncı yarıyıl sonunda 20 işgünü (4 hafta) Yönetim Stajını yapmakla yükümlüdürler. Yönetim stajı imalat veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yapılmalıdır.

Staj Çalışmalarının Yönetimi

Staj yapacak öğrenci staj yerini ve staj sürelerini belirten staj bilgi formunu iç danışmanına imzalatarak Bölüm Staj Komisyonuna teslim eder. Bölüm Staj komisyonu staj yerini ve süresini onayladığı takdirde Staj Bilgi Formunu Dekanlığa gönderir. Dekanlık tarafından staj bilgi formundaki bilgiler kapsamında, staj yapacak öğrenci için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası yaptırılır ve Staj Bilgi Formu onaylanır. Öğrencinin 5510 Sayılı Kanun kapsamındaki zorunlu sigortasının Fakülte tarafından yaptırılabilmesi için öğrencinin Sosyal Güvenlik Kurumunda aktif kayıtlı olmaması gerekir. Herhangi bir işyerinde sigortalı görüldüğü için Fakülte tarafından “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası yaptırılamayan öğrencilerin staj bilgi formunda bu durum belirtilir.

Staj Öncesi Yapılması Gerekenler

a) İşletmeye staj başvurusu: Staj yapılacak işletmeler öğrenciler tarafından belirlenir. Staj başvuruları için işletmelerin staj başvurularını değerlendirdiği tarihler göz önünde bulundurulmalıdır. Genelde staj başvuruları bahar dönemi başında yapılmalıdır.

Staj başvuruları ilgili işletmeye yazılacak Staj Başvuru Dilekçesi ile gerçekleştirilir. Bazı işletmeler başvuru sırasında öğrencilerden zorunlu staj belgesi adı altında belgeler istemektedir. Öğrenciler bu tür belgeleri bölüm staj komisyonundan temin edebilirler.

b) Bölüme staj başvurusu: Öğrenciler staj ile ilgili staj sicil formu ve staj çalışmaları formunu linkleri kullanarak indirmeli ve formlardaki ilgili kısımları doldurularak fotoğraflarını yapıştırmalıdırlar. Ardından bu formları Bölüm Öğrenci işleri sekreterliğine mühürletmeleri gerekmektedir.

Staj Süresince Yapılması Gerekenler

Her öğrenci staj sırasında, stajla ilgili çalışmaları, Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Rehberinde belirlenen kurallar doğrultusunda bir staj defterine yazmalıdır. Örnek Staj Raporuna uygun şekilde bilgisayar ortamında doldurulan staj defterinin çıktısı alınarak ciltlenir. Staj defterinin her sayfası ilgili staj yapılan işletmenin bölüm sorumlusunca kaşe ve imza ile onaylanacaktır. Onaysız defterler staj komisyonu tarafından reddedilecektir. Staj defterinin doldurulmasıyla ilgili detaylı bilgiler staj rehberinde verilmiştir.

Staj Sonrası Yapılması Gerekenler

a) İşletmeye Onaylatma: Her iki staj sonunda, staj defteri işletme staj sorumlularınca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca staj süresince yapılan çalışmalar tarihlerine göre Form-2’deki yapılan çalışmalar kısmına yazılmalı ve işletmede kaşe ve imza ile onaylatılmalıdır.

İşletmelerin stajyer öğrenciler ile ilgili geri bildirim formu olan Form-1 aynı şekilde işletme tarafından doldurulup onaylanacak ve staj bitiminde Endüstri Mühendisliği Bölümü adresine postalanacak yada kapalı zarf içerisinde öğrenciye teslim edilebilecektir.

b) Bölüme Teslim: Staj defterleri yeni eğitim döneminin başlangıcından itibaren ilk dört hafta içerisinde bölüm staj komisyonunun belirleyeceği tarihte bölüm staj komisyonu üyelerine teslim edilir.

Staj Değerlendirmesi

Staj raporunun sözlü sunumu her öğretim yılı güz döneminde bölüm staj komisyonunun belirlediği bir tarihte yapılır

Öğrencilerin yaptığı stajlar değerlendirilirken üç kriter aşağıda belirtilen oranlarda dikkate alınmaktadır:

a. Rapor Düzeninin değerlendirilmesi (%10)

b. Yönergede yer alan sorulara verilen cevapların değerlendirilmesi (%60)

c. Staj Raporunun sözlü sunumunun değerlendirilmesi (%30)

Öğrencinin stajının geçer not alması için sözlü sınavdan en az 70 alması gerekmektedir. Öğrencinin stajının kabul edilebilmesi için genel değerlendirme notunun en az 60 olması gerekmektedir.